Home

Upphandlingar it

Calzedonia New Collection! Spring Summer. Find your favourite items and shop Now. Tights, Socks and Leggings: Find out about the new Spring Summer Collection. Shop No JOURNOLINK - Trusted By Hundreds Of UK Businesses To Build Their Brand With Journalists. Build A Press Room, Target Journalists, Receive Media Requests And Use Our Events Calenda Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll! Aktuella upphandlingar inom Upphandlingar av IT & Telekommunikation. Upphandling av datakommunikationsutrustning, datatillbehör, kontorsmaskiner, IT-konsulttjänster och datakonsulttjänster IT. 70 procent av de 150 största leverantörerna till offentlig sektor saknar helt målgruppsanpassad info på sin webb. Det är dags att öka den digitala dialogen med offentlig sektor. Sätt er in i vilka problem kunden har och visa hur rätt typ av avtal kan lösa det, säger upphandlingsjuristen Magnus Josephson Upphandling24 arrangerar en populär utbildning som rustar.

Upphandlingen planeras att genomföras med selektivt förfarande och kommer preliminärt att delas in i 5 anbudsområden enligt nedan. Vissa justeringar kan komma att göras innan upphandlingen annonseras. Anbudsområde 1, (delområde) Verksamhetens IT-behov. Omfattar kompetensområdena Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet I den här artikeln skall jag lyfta fram ett antal punkter som förhoppningsvis bidrar till att nästa upphandling ni gör blir effektivare och litet enklare och inte bara det. Det kanske viktigaste efter det man genomfört en systeminköpet är att man faktiskt får en IT-lösning som motsvarade eller kanske till och med överträffade det förväntningar man hade Utbildningen är upplagd som en spegelbild av en IT-upphandling, med början i behovsanalys, via upphandling och avtal för att avrundas med metoder för att följa upp avtal. Fokus ligger på kravspecifikation, utvärdering, avtal/förhandling samt behovsanalys och uppföljning för att sätta IT-upphandlingen i sitt sammanhang Upphandlingsföremålen Tekniska förvaltningen har behov av att genomföra en upphandling av två (2) st sopbilar med tillhörande fyrfackspåbyggnad, för leverans under Q1-Q2 2022. De båda fordonen med påbyggnader ska vara identiska och fabriksnya Offentliga upphandlingar av IT har stora brister som skapar problem för både upphandlare och leverantörer. Därför presenterar vi nu tio förslag för hur upphandlingarna kan bli bättre och mer förtroendefulla, skriver vd:ar för flera stora IT-företag

Hos oss hittar du alla offentliga upphandlingar som finns ute just nu. Vi samlar aktivt in information om alla offentliga upphandlingar som kommer ut på marknaden och tillgängliggör dom för dig i Opic. Allt samlat i en komplett tjänst. Du får en bevakningsprofil helt anpassad utifrån ditt företags förutsättningar och behov Dela intressanta upphandlingar direkt i verktyget, lämna kommentarer om upphandlingen du precis läst och arbeta tillsammans! Rätt bevakning för ditt företag Med vår bevakningstjänst håller du dig ständigt uppdaterad om alla svenska och europeiska upphandlingar

Den absolut första frågan som upphandlaren bör ställa sig är om det är lämpligt eller överhuvudtaget möjligt att genomföra it-upphandlingen med hänsyn till den information som kommer att behöva hanteras av leverantören och hur kritiskt systemet är för myndighetens verksamhet Får upphandlande part välja it-system? Hej, i många offentliga upphandlingar som vi är intresserade av har den upphandlande parten redan valt system, ofta på grund av att de redan har en licens eller att de tycker att det systemet är bättre. Det finns dock många andra system som är likvärdiga eller bättre utifrån deras krav på funktioner,. Upphandling och införande av nya IT-system innebär ofta stora och komplexa projekt. Många system, som t.ex. ett lönesystem, kan beröra alla anställda i organisationen och det finns många samband som involverar verksamhet, organisation, rutiner och kompetens upphandling av IT-system från upphandling i allmänhet, är att beroendet av en befintlig leverantör, mot bakgrund av dennes immateriella rättigheter och särskilda kunskap, kan vara större än vad som normalt är fallet. En konflikt med det grundläggande kravet på konkurrensutsättning är därför närliggande Utvecklings-, Underhåll- och Supportavtal (UUS) för Philips Intellispace Concerto. Kvartal 2 2021. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS) Kombinationsutrustning CBCT (Cone-Beam Computed Tomography) / panoramaröntgenapparat. Systemstöd för Trombolys/Trombektomi

Online Certifications - 14 Years Of Free Online Stud

Beachwear · Secure payments · Free returns · Free Delivery In Stor

 1. Du ska som självständig projektledare bistå organisationen i olika typer av upphandlingar genom hela processen, vilket som regel innefattar behovsanalys, marknadsanalys, upphandlingsstrategi, upphandlingsarbete och i många ärenden även aktiv och kontinuerlig avtalsuppföljning. Du kommer vara länken mellan verksamhet och teknik och arbetet.
 2. Sourcing, inköp & upphandling. Vi är specialister inom sourcing och stöttar dig när du är beroende av andra i din operationella modell. Vi hjälper dig med sourcingstrategi, inköp och alla typer av upphandlingar inom den privata och offentliga sektorn
 3. IT-upphandling - en introduktion. I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda IT-stöd. Kvaliteten hos IT-systemen och IT-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort
Mejerigatan - GotlandsHemGotlandsHem

Collezione CAL Men Archive it-I

Simple, Do-It-Yourself PR - A Huge Database Of Journalist

 1. skade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar
 2. Kravställning vid upphandling av it-stöd. Att upphandla ett it-stöd är en mycket viktig process ur flera hänseenden, både ur verksamhetens perspektiv för att säkra ett it-stöd som stöttar verksamhetens processer på rätt sätt men även ur säkerhets och arkitekturperspektiv
 3. Upphandling ­ Hon har sysslat med upphandling för fler uppdragsgivare - kommuner, regering, Konkurrensverket och näringslivet - än kanske någon annan. Något som särskilt irriterat henne genom..
 4. Upphandlare som har specialiserat sig på entreprenadupphandlingar.
 5. Alison Free Online Learning Is 14 Years Old. Let Us Help You Expand Your Horizons! Alison Free Learning - Providing Opportunities To People Anywhere In The World Since 2007

Aktuella upphandlingar inom Upphandlingar av IT

 1. Idag är upphandling av it-system och it-tjänster ofta komplexa och ställer höga krav på upphandlaren att utforma förfrågningsunderlaget så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud
 2. Varje år genomförs tusentals upphandlingar runt om i Sverige. De vägledningar som presenteras här ger stöd i att ställa tydliga informationssäkerhetskrav så att en organisations information hanteras på ett säkert sätt när informationen hanteras av extern part eller det finns andra beroenden till externa parter för att organisationen ska kunna utföra sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt
 3. Komplexa IT-tjänster är IT-tjänster som inbegriper avancerad teknik i snabb förändring och som - för att generera mervärde i beställarens verksamhet - fordrar långvarig och tillitsfull samverkan mellan beställare och leverantör på såväl operativ som strategisk nivå. Boken är skriven utifrån beställarens perspektiv men är även läsvärd för.
 4. upphandling kan reformeras, men också - i förekommande fall - driva frågor kring information till IT-branschen om skälen till vissa formkrav. Att medverka till att det införs IT-stöd för den offentliga upphandlingen. 4 Metod 4.1 Urval Rapporten bygger på intervjuer med ett knappt 20-tal företag inom hela IT
 5. informationshantering vid upphandlingen och under avtalsperioden. Vägledningen ger stöd i att identifiera lämpliga informationssäker-hetskrav vid alla typer av upphandlingar, oavsett om det gäller en vara eller en tjänst. Har er organisation processer för upphandling och kravställning vid upphandling bör arbetet med att få in informations

Kategori: IT - Upphandling2

Därför är det viktigt att kunna förstå, beskriva och följa upp användbarhetsmål vid upphandling av IT system, i både offentlig och privat sektor. Låt oss kika på steget genom en upphandling och vad man bör tänka på ang. användbarhet genom alla steg: Effektmål; Behovsanalys (verksamhetens och slutanvändarnas behov) Marknadsanaly Överprövning av upphandling IT-konsulttjänster. Publicerad 2021-03-26. Efter fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av IT-konsulttjänster har tre ansökningar om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. En av överprövningarna omfattar anbudsområde 4 och 5, en anbudsområde 2, 3 och 4 samt en anbudsområde 2 och 4 Enheten för IT-upphandling. På enheten upphandlar vi ramavtal inom IT och telekom för statliga myndigheter och för kommuner och regioner som anslutit sig till respektive ramavtalsområde. Enheten underlättar bland annat för offentlig sektor att minska sin inlåsning i olika IT-system Upphandlingar; Dela Mejla sidan Dela på LinkedIn Dela på Facebook Dela på Twitter Stäng Upphandlingar. Område Beräknat klart Kontakt; AV-och distansmötesprodukter-hårdvara, programvara och tjänster: 2022-06 : Renée Skiver: Cirkulära möbelflöden: 2021-06. Upphandlingar inom IT-drift är komplexa och har ofta ett stort förhandlingsutrymme varpå det är av stor vikt att man upprättar bästa möjliga förutsättningar inför upphandlingen. Kontakta gärna Kontract för att ta del av våra erfarenheter inom offentlig upphandling av IT-drift där bland annat beslut gällande upphandlingsform spelar en betydande roll

5.3 Offentlig upphandling av IT-system inom kommunal vård och omsorg 40 5.4 Metoddiskussion 41 5.4.1 Innehållsanalys 41 5.4.2 Intervjuer 41 5.4.3 Vidareutveckling av metoden 42 5.5 Vägar framåt? 42 5.5.1 Samarbete mellan kommuner 42 5.5.2 Använd mät- och testbara krav i kravspecifikationen 4 Informationssäkerhet vid IT-upphandlingar - nytt betänkande m.m. Myndigheters hantering av säkerhetsfrågor i samband med IT-upphandlingar och outsourcing är ett fortsatt högaktuellt ämne. I ett färskt betänkande, Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25), framhålls att osäkerhet kring rättsliga förutsättningar för. B3 Effekt är ett ledande bolag inom offentlig upphandling med specialistkompetens inom IT-upphandling. Vi bistår Sveriges myndigheter genom att tillhandahålla operativt upphandlingsstöd under hela upphandlingsprocessen med behovs- och marknadsanalyser, strategisk kategoristyrning samt upphandlingsplanering Vid upphandling av denna typ av IT-stöd är det viktigt att kravställningen stämmer överens med den riktning som omvärlden, kommunkoncernen och verksamheten rör sig mot. Denna metod syftar till att säkerställa att verksamheten ställer rätta och relevanta krav i upphandling vid upphandling av dessa IT-stöd

Att utveckla och upphandla IT-system är en komplex uppgift. Biträdande professor Björn Lundell är författare till en uppdragsforskningsrapport som baseras på studier av IT-projekt genomförda inom kommuner och myndigheter. Här berättar han hur dagens upphandlingar leder till begränsad konkurrens på IT-marknaden, men också till inlåsningar som rör såväl teknik som kompetens och. Den europeiska standarden för krav på tillgänglighet vid offentlig upphandling av IT-varor och tjänster, EN301549, ligger till grund för de krav på tillgänglighet som gäller i Sverige från och med 1 januari 2017. Lagen om offentlig upphandling, LOU, får en betydligt tydligare formulering om tillgänglighet

Video: Så upphandlar du IT-system - Inköpsråde

I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet - minimerar skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Nyheter och kalendarium. 15 april 2021 Här hittar du Trafikverkets aktuella upphandlingar. Under 2020 växlade Trafikverket över till ett nytt upphandlingssystem, Kommers. Under en övergångsperiod måste du därför använda två separata system I upphandlingsdokumenten ska den upphandlande organisationen säkerställa att dataskyddsförordningens krav om att endast anlita tillförlitliga biträden uppfylls. Det innebär att organisationen måste säkerställa att leverantören har kompetens, organisation, rutiner och tekniska möjligheter att skydda personuppgifterna

Upphandling av IT -drift och support (DIT17) Ärendebeskrivning Ärendet avser beslut att genomföra upphandling och anskaffning av nytt avtal i enlighet med den utformning som rekommenderats av programstudien som genomförts med anledning av det inriktningsbeslut som fattades av trafiknämnden den 12 mars 2015 (TN 2014-0452) Linköpings universitet genomför en upphandling av Ramavtalsleverantörer avseende IT-resurskonsulttjänster. Sista anbudsdag: 2012-01-31. Anbudets giltighet: 2012-04-30. Upphandlingsförfarande: Öppen upphandling. Förfrågningsunderlag. Bilaga 1) Uppgifter om anbudsgivaren och sanningsförsäkran. Bilaga 2) Förteckning underleverantöre Upphandlingar med ett totalt kontraktsvärde som överstiger tröskelvärdet som anges i Lagen om offentlig upphandling, se upphandlingsmyndigheten.se, annonseras via Polisens leverantörsportal och/eller på Tenders Electronic Daily, EU:s elektroniska tidskrift för offentlig upphandling.Leverantörer som är intresserade måste själva vara aktiva och informera sig om Polismyndighetens.

Innehåll. Den här 10-veckors kursen är designad för att du ska lära dig mer om IT-upphandling. Kursen omfattar bestämmelserna inom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och hur man ska genomföra offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster på en snabbt föränderlig IT-marknad. • Kursen fokuserar på upphandlingsfasen av en IT-upphandling Innovation i offentlig sektor är en förutsättning för att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att främja utveckling och innovation. Genom att köpa, implementera och använda innovativa lösningar i offentliga organisationer kan bättre tjänster, samhällsservice och högre nytta erbjudas.

Stockholms stadion - Stockholms stadKommuner i Stockholms län | Länsstyrelsen Stockholm

Statens fastighetsverk (SFV) är en statlig myndighet vilket innebär att det finns lagar och regler som SFV måste följa. Det huvudsakliga regelverket är lagen om offentlig upphandling, LOU. SFV upphandlar varor, tjänster och entreprenader. När det är möjligt genomför vi upphandlingar tillsammans med andra myndigheter, till exempel Fortifikationsverket Transportstyrelsens IT-upphandling blev en stor nyhet med start tidigt i juli 2017 och kom att utvecklas till att främst handla om två saker: Transportstyrelsens bristande hantering av skyddsvärda IT-system och data samt outsourcing av viss offentlig verksamhet i allmänhet Regeringen Löfvens bristande interna och externa kommunikation och i viss mån Alliansens ovilja att vid tiden tillträda regeringsmakten Media rapporterade den 6 juli att Transportstyrelsens tidigare generaldirektör.

Inköp och upphandling. Svenska kraftnät upphandlar löpande olika varor, tjänster och entreprenader. Inköpen kan till exempel röra underhåll av transmissionsnätet, nybyggnationer, konsulter och IT-projekt Upphandling inom IT är. svårt, men vi erbjuder dig den bästa hjälpen för att du ska uppnå ett. fullgott resultat. Våra IT-upphandlare har lång erfarenhet av upphandling. inom telekommunikation, ärendehanteringssystem, inköpssystem, mobila

Säpo tar kontroll över IT-upphandlingar. Från den 1 april bestämmer statliga myndigheter inte helt själva över sina IT-upphandlingar. Regeringen kräver samråd med Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten innan utkontraktering Aktuella upphandlingar under offentlig upphandling. Bevaka med Pabliq Bevaka samtliga upphandlingar på ett och samma ställ Checklistor för olika aktivieteter i IT-projekt. Checklistorna ger stöd i ett upphandlings- eller utvecklingsprojekts olika faser, t ex för att genomföra en förstudie, involera och utbilda användarna, ställa krav på systemet, granska anbud från leverantörer, utvärdera utrustning som levereras och hur användare kan utbildas när systemet inte är självinstruerande

Som en del av ett forskningsprojekt tittar jag särskilt på samspelet mellan LOU och GDPR - dataskydd i offentliga upphandlingar. LOU och GDPR. Inom en tid av ett och ett halvt år har vi fått två nya regelverk som är av grundläggande betydelse för IT-upphandlingar. Båda har sin grund i EU-rätten Hiq vinner flera upphandlingar av IT-konsulttjänster hos Kammarkollegiet (Finwire) 2021-03-23 16:30. IT-konsulten Hiq har nu vunnit totalt fyra av fem av Kammarkollegiets upphandling av IT-konsulttjänster, vilket efter tecknade ramavtal kan leda till att bolaget kan leverera tjänster till fler av Sveriges myndigheter. Det framgår av ett. Upphandling av IT - inlåsningseffekter och möjligheter. UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2013 På uppdrag av Konkurrensverket har jur. dr. Richard Wessman undersökt varför det vid upphandling av IT-system ofta åberopas att endast ett visst företag kan leverera upphandlingsföremålet, vilket gör att upphandlingen inte kan konkurrensutsätta Du som jobbar med IT-upphandlingar och avtalsskrivning vet att det ofta är en mycket komplex och snårig terräng. Dessutom är det mer regel än undantag att det rör sig om verksamhetskritiska affärer med mycket stora summor på spel

Upphandlingar Här är Naturvårdsverkets aktuella upphandlingar. Information om hur du får tillgång till det fullständiga upphandlingsunderlaget finner du under respektive upphandling Åtta av tio medborgare anser att kommuner ska ställa särskilda miljökrav vid upphandling av varor och tjänster. Idag återtas endast 30 procent av Ateas sålda it-utrustning och enligt Naturskyddsföreningen (2016) endast 10 procent av Sveriges mobiltelefoner. Genom att ställa högre upphandlingskrav på livscykelhantering av it-produkter kan vi skapa en hållbar framtid Västerås upphandling av it-drift i våras försenades och för att klara glappet innan det nya avtalet träder i kraft tecknade kommunen ett tilläggsavtal med den tidigare leverantören. Nu yrkar Konkurrensverket på 4,5 miljoner i skadeavgift för otillåten direktupphandling Eftersom upphandlingen är statligt samordnat innebär det att efter tecknat ramavtal kan HiQ leverera till landets samtliga myndigheter. - Vi har byggt upp bred kunskap om att jobba med utveckling för offentlig sektor och jag är verkligen glad att vår kompetens nu kommer till nytta för en stor mängt myndigheter, verk och institutioner i Sverige, säger Jerker Lindsten, Country Manager. Actea erbjuder konsultation inom IT upphandling och tjänster för underlättad implementering av effektiva IT system. Kontakta oss redan idag

Upphandling av drift och utveckling av en öppen IT-plattform Hej! Vi ska upphandla en e-tjänsteplattform. Det finns en plattform som man kan ladda hem kostnadsfritt. Men man måste då upphandla drift av plattformen och utveckling. Ser du några problem med detta. Problematiskt Helt rätt! - frågan är dock ytterst problematisk - särskilt när det gäller den offentliga beställarens möjligheter att avstå ifrån att sanktionera leverantörens avtalsbrott av IT-kontrakt som upphandlats enligt reglerna om offentlig upphandling IT-säkerhetskrav i alla upphandlingar. I Norge vill en statlig utredning se rader av åtgärder för att stärka den nationella IT-säkerheten. Till förslagen hör att ställa krav på IT-säkerhet vid alla offentliga upphandlingar

IT-konsulttjänster - Avropa

Hur säkerställer du en effektiv upphandling av IT-syste

Kvalificerad IT-upphandlare 21-22 april - Upphandling2

 1. 3 steg till bättre IT-kravställning vid upphandling. Krav är inte bara till för att de som levererar projektet ska veta vad de ska leverera, men de är i lika stor grad till för att du som beställare ska veta vad du vill ha. Om du inte vet vilka krav du ska ställa på projektet, så kan du inte heller veta när du är nöjd
 2. Kammarkollegiet har under april 2020 påbörjat upphandling av IT-konsulttjänster. För mer information om vad upphandlingen kommer att omfatta samt beräknad tidplan, se upphandlingssidan. Kontaktperson: Sara Wedholm. Senast ändrad: 2020-04-29
 3. istrationen respektive skolan, även där landar avtalen på miljardbelopp
 4. Målet med IT-upphandlingen för Sida har varit att få en ändamålsenlig och prisvärd daglig IT-leverans som uppfyller organisationens säkerhetskrav. Förutom höga krav på kostnadseffektivitet och kvalitet har Sida eftersökt en flexibel, proaktiv, innovativ, stödjande och snabbfotad leverantör som kan bidra till förbättringar med stor användarnytta
 5. Ett delmål vid upphandling av stolar kan till exempel vara att stolarna ska leda till färre sjukskrivningar som orsakas av ryggproblem. Ett delmål vid outsourcing av IT-drift kan till exempel vara att datorerna på arbetsplatserna inte längre ska vara personliga utan ska kunna användas av alla behöriga
 6. Upphandling av IT-tjänster och systemlösningar aktualiserar en rad juridiska frågor och krav. Om kraven inte uppfylls kan konsekvenserna bli förödande

Vi genomför även upphandlingar av specifika varor eller tjänster. Det kan till exempel vara upphandlingar av ett IT-system eller en byggentreprenad. I databasen E-avrop kan du bland annat se sista anbudsdagen, läsa detaljerna kring varje upphandling och se när den publicerades. Planerade upphandlingar Vi annonserar därför alla upphandlingar offentligt och är tydliga med vilka villkor som gäller. Ömsesidigt erkännande: Om ett intyg eller certifikat har utfärdats av en myndighet i ett annat EU- eller EES‑land, så ska det gälla även hos oss. Du kan läsa mer om offentlig upphandling på Konkurrensverkets webbplats Upphandling och inköp Skriv ut. Senast uppdaterad den 25 mars 2019 På denna sida hittar du de styrdokument som ingår under rubriken Upphandling och inköp. Observera att från 1 januari 2018 gäller nya beloppsgränser för direktupphandling. Ett prisbasbelopp.

Upphandlingar.n

Skapa ett konto på Kommers Annons, där vi publicerar alla våra upphandlingar. Alla anbud på våra upphandlingar ska lämnas elektroniskt via Kommers. CSN:s upphandlingar hittar du här. Vi upphandlar enligt LOU. Allt som vi upphandlar och köper in (produkter och tjänster) regleras av lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU Upphandling av IT är en komplex process där många olika faktorer påverkar hur väl utfallet av upphandlingen motsvarar organisationens förväntningar. Upphand­lingar drivs ofta igenom med en alltför kort tidplan och. Lämna detta fält tomt. Läs mer i våra villkor om hur vi behandlar personuppgifter Upphandlingscenter har en gemensam webbplats där all information som rör upphandling och inköp är samlat. Upphandlingscenter ansvarar för all upphandling i kommunerna med undantag av direktupphandlingar och nedanstående områden: Byggentreprenader; Undervisning och yrkesutbildning; Hälsovård och socialtjänste

Pressinformation— Ockelbo kommun

Vi är ett konsultbolag nischade inom inköp och upphandling med fokus att hitta rätt person för rätt uppdrag. Vi är belägna i Stockholm men levererar tjänster över hela landet. Vi har lång erfarenhetoch djup kunskap inom inköp och upphandling, både inom den offentliga och den privata sektorn Upphandlingar som är avslutade finns i vår annonsportal Kommers Annons. De dokument som publiceras är Tilldelningsbesked och Kvalificering och utvärdering. Till annonsportalen För att kunna logga in måste du först skapa ett konto. Vill du ha tillgång till andra dokument i en avslutad upphandling Upphandlingar AP4 ska konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling. I korthet innebär det att fonden ska ta vara på befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och beakta proportionalitetskraven

IT-upphandlingar har stora brister Dagens Samhäll

 1. Välkommen till en inspirerande dag om lyckade upphandlingar. För att inspirera dig att tänka nytt, se möjligheterna och lära av andras erfarenheter har vi samlat en panel av erfarna beställare som har genomfört stora upphandlingar inom offentlig sektor
 2. Våra aktuella upphandlingar kan du hitta på Opics webbplats.. Så fungerar en upphandling. Vi upphandlar i enlighet med LOU, Lag om offentlig upphandling (2016:1145). Lagen finns för att bland annat säkerställa att offentliga medel används på bästa sätt, gynna konkurrensen, underlätta för leverantörer att ingå avtal med den offentliga sektorn och att alla leverantörer kan lämna.
 3. Upphandling och avtalsförhandling. Vi hjälper till under hela processen - från upphandlingsunderlag och leverantörsval, genom hela upphandlings- och avtalsprocessen. Upphandling; Avtalsförhandling; Leverantörsstyrning och samverkan. Vi hjälper till att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete med de nya leverantörerna
 4. Den samlade bedömningen är att upphandling av verksamhetsnära IT är mer komplext än upphandling av IT-drift och telefoni. Erfarenheter från andra organisationer som genomfört likanande förändringsarbeten visar att verksamhetssystemen normalt sett utgör en större kostnadspost än IT-drift och telefoni

Sök offentliga upphandlingar - Mercell Opi

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, vilket innebär att vi ska kontrollera att upphandlande myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem. Vårt uppdrag inom offentlig upphandling. Relaterad information Försvarsmaktens upphandlingar omfattar inköp av varor och tjänster till den egna verksamheten som till exempel försvarsspecifika varor och tjänster, it-relaterade varor och tjänster, byggentreprenader och tryckeritjänster

Hus som brinner - Högsby kommun

Bevaka, hitta och vinn! - Offentligaupphandlingar

931-A680.467/2020 - Upphandling av Specialfordon till Polismyndigheten och Tullverket, nationellt ramavtal Meddelande om upphandling. Sista anbudsdag är 2021-05-07, annonsen visas mellan 2021-03-15 och 2021-05-07. Upphandlingen avser ramavtal som ska tillgodose Polismyndighetens och Tullverkets behov nationellt upphandling av it-drift.. 245 Bilaga 2 Förteckning över intervjuade personer.. 249. 13 1 Utredningens uppdrag, arbete och allmänna utgångspunkter 1.1 Bakgrund Transportstyrelsen genomförde under 2014 och 2015 en upphand- ling om förändrad it-drift. Resultatet av. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster som till exempel kontorsmaterial, skyltar, undersökningar och utredningar. Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och avropar från de statliga ramavtalen. Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster Nedan följer ett kort formulär som gör så att vi bättre kan hjälpa er med era upphandlingar. Fyll i och godkänn villkoren så skickar vi ett bekräftelsemail

Checklista för säkerhetsfrågor vid it-upphandlingar

DIGG:s pågående upphandlingar hittar du på Visma Tendsign. Kontakta oss. info@digg.se. Tel: 0771-11 44 00. Peppol-id: 0007:202100688 Inköp och upphandling vid LiU. Som statlig myndighet ska Linköpings universitet följa Lagen om offentlig upphandling - LOU. Alla anställda vid LiU som ska köpa in något måste därför känna till att olika regler gäller för olika typer av inköp Ett flertal företag har ansökt om överprövning av Kammarkollegiets upphandlingar av IT-tjänster och begärt att upphandlingarna ska rättas eller göras om. Ansökningarna omfattar sammantaget anbudsområdena 2-7 i vardera av Kammarkollegiets upphandlingar av IT-konsulttjänster, region Östra (23.3.7069-17) och region Norra (23.3.7068-17)

Får upphandlande part välja it-system? - Frågeportalen

Våra aktuella upphandlingar. Vi genomför varje år ett stort antal upphandlingar inom många olika branscher. En viktig del i upphandlingsarbetet är att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta. Alla våra aktuella upphandlingar hittar du via e-avrop (öppnas i nytt fönster). För dig som är vår samarbetspartne Utbildningen ges 2021 på distans I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda IT-stöd. Kvaliteten hos IT-systemen och IT-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort. Detta innebär att upphandlingar av IT-stöd ofta b.. Uppsala har utsetts till Sveriges bästa klimatstad. Upphandling med mätbara krav på hållbarhet och ett tajt samarbete mellan it- och hållbarhetsavdelningen har varit viktiga verktyg för att uppnå FN:s Agenda 2030

Gamleby - Bostadsbolaget Västervik

IT-upphandling - Advice

Alla offentliga upphandlingar sammanförs i en databas som heter Opic. Det är upphandlingsannonser från samtliga upphandlingssystem så som TendSign, E-avrop, Kommers, Mercell m. fl. I Opics databas kan du söka fram de upphandlingar som du är intresserad av. Om du vill ha extra koll tillhandahåller Opic även en tjänst för bevakning av offentliga upphandlingar Förbättra dina IT-upphandlingar. I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda it-stöd. Kvaliteten hos it-systemen och it-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort

Regeringens utredning av den upphandling av it-drift som gjordes av Transportstyrelsen under 2014 och 2015: Ds 2018:6 Granskning av Transportstyrelsens upphandling av it-drift. Torsdag 8 mars. Kl. 09.00 Thomas Bull, justitieråd, presenterar utredningen av Transportstyrelsens upphandling av förändrad IT-drift Upphandling med Visma. Vi erbjuder smarta lösningar för upphandling, inköp och betalning, både för företag, upphandlare och leverantörer Förteckning över pågående upphandlingar där du kan ladda hem komplett förfrågningsunderlag. Om listan är tom pågår inga upphandlingar. Pågående upphandlingar för Länsstyrelsen i Västra Götalan Har du frågor om inköp och upphandling på Transportstyrelsen, kontakta: Chef inköpsenheten Kristina Portugués. Telefon: 010-495 42 10

 • Hajfena telefon.
 • Pigg häst efter skada.
 • Icon eye.
 • Nak Garmisch.
 • Have Yourself a Merry Little Christmas piano solo free.
 • Betong klimatpåverkan.
 • Shahid English.
 • Lofsdalens Fjällanläggningar AB.
 • Restprodukt korsord.
 • Etoro sign in.
 • Astrakom eggplant.
 • Thermos Light & Compact 0 35l.
 • Flytta sparrisplantor.
 • Författare Runeberg.
 • Sås fläskytterfilé creme fraiche.
 • Rad net.
 • Range roovers Evoque 2020 pris.
 • Canon 1200D pris.
 • Fönsterrenovering Skåne.
 • Goodfellas pizza win 10K.
 • Vilken säsong av Bron är bäst.
 • Linna polis.
 • Inleed hosting.
 • Delete user profile Windows 10 PowerShell.
 • Håkan Hallin Instagram.
 • Gemino sunrise.
 • Zierow Ferienhaus Reetdach.
 • Stage de tennis intensif.
 • Fieldset html mdn.
 • Karpfen K2 kaufen.
 • Tingstad privatperson.
 • Excel referens.
 • Träff.
 • Ger Norrtälje vatten.
 • Titta på.
 • Lautgebärden Cornelsen.
 • Casio digital.
 • Svetselektroder OK 48.
 • IPhone 8 charger.
 • Much Ado About Nothing Act 1 scene 1.
 • Invasion movie.